Norské fondy

Norské fondy2023-09-13T10:30:33+02:00

POPIS PROJEKTU

Projekt Čistá voda není náhoda je zaměřen na realizaci osvětových aktivit v oblasti snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Projekt je finančně podpořen finančními mechanismy z Norských fondů.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice znečišťování vod především farmaky a dalšími mikropolutanty, osvěta v oblasti snižování dopadů lidské činnosti na kvalitu vod a proškolení odborné veřejnosti (učitelů ZŠ, SŠ a lektorů EVVO) v této problematice a jejich metodická podpora při výuce žáků.

Cílové skupiny:

a) široká veřejnost, především návštěvníci Vodního domu a odběratelé pitné vody z v. n. Švihov

b) obyvatelé v povodí řeky Želivky a v. n. Švihov

c) učitelé, lektoři EVVO

d) žáci

Hlavními aktivitami bude především osvěta široké veřejnosti, dále publikační činnost jak pro veřejnost, tak pro odborníky z řad učitelů a lektorů EVVO a třetím pilířem projektu je vzdělávání laické i odborné veřejnosti formou seminářů, workshopů a přednášek.

The project we present is focused on implementation of public education activities in the area of decreasing negative influence of human activity on the quality of drinking water.

The aim of the project is to increase wide public awareness  of water pollution – especially pharmaceutical and other micropulants pollution. The goal is also to educate the public in the area of decreasing human activity that impacts the quality of drinking water, as well as to educate the professional public (basic school, elementary and high school teachers and environmental education lecturers) in the same field and to provide them methodological support for their lessons.

Target groups:

a) Wide public, mainly visitors of Water House and drinking water consumers of water reservoir

b) Residents of basin area of Želivka river and water reservoir Švihov

c) Teachers and lecturers of environmental education

d) Pupils

Major activities will be especially wide public education, followed by publication activities for the public, professionals, teachers and lecturers of environmental education. Then the third stage of the project is educating the non-professional public through seminars, workshops and lectures.

Projektem chceme zvýšit základní informovanost široké veřejnosti o aktuálních příčinách znečišťování vod. Hlavní důraz budeme klást na mikropolutanty, zejména farmaka a jejich odstraňování při výrobě pitné vody. Budeme se také zaměřovat na možnosti snižování dalších znečišťujících látek ve vodě, především z domácností, jelikož jedním z druhů látek, které ve vodě zůstávají i po vyčištění, jsou tzv. PPCPs (léčiva a přípravky osobní hygieny, anglicky pharmaceuticals and personal care products) – účinné složky léků a drogistického zboží. Součástí bude proškolení odborné veřejnosti (učitelů ZŠ, SŠ a lektorů EVVO) v této problematice a jejich metodická podpora při výuce žáků.

Hlavní cíle projektu jsou:

  1. Veřejnost si uvědomuje, jakým problémem může být znečišťování vod mikropolutanty a jaká rizika toto znečišťování znamená pro proces výroby pitné vody v úpravnách. Ví, které látky vodu v současné době znečišťují, jakým způsobem je možné znečišťování předcházet a je motivována ke snižování negativního vlivu vlastní činnosti na kvalitu vody. Veřejnost se v rámci exkurzí seznámí s největším zdrojem pitné vody v ČR a bude mít možnost osobně poznat tuto jinak nepřístupnou lokalitu.
  2. Obyvatelé povodí vodního zdroje Švihov vědí, jaký význam mají ochranná pásma kolem vodních zdrojů, jaké činnosti a látky ohrožují kvalitu vody ve v. n. Švihov. Chápou, proč je v některých lokalitách vstup veřejnosti do těchto ochranných pásem zakázán. Obyvatelé z okolí v. n. Švihov posunou svůj postoj k v.n. ze spíše negativního k větší hrdosti na “svou” nádrž a její význam pro celou Českou republiku.
  3. Odběratelé vody získají aktuální informace o kvalitě vody ve v. n. Švihov a o technologiích úpravy pitné vody a jejich inovacích, které kvalitu vody zajišťují i při změnách charakteru znečištění vod.
  4. Učitelé a lektoři vědí, které látky vodu v současné době znečišťují, jakým způsobem je možné znečišťování předcházet, jak probíhá celý proces výroby pitné vody a dovedou žákům vysvětlit vodárenský cyklus. Získají inspiraci a náměty do vlastní výuky.

We want to increase basic awareness and knowledge of the wide public about the actual causes of water pollution. We will emphasize the micropulants, especially the pharmaceuticals and the process of removing them from the drinking water. We will also focus on the possibility of decreasing the amount of other forms of drinking water pollution, mainly coming from households. For example, one of the water pollution substances that stays in water after cleaning teeth are called PPCPs (pharmaceuticals and personal care products) – effective components of medications and drugstore goods. A part of the project will be education training for the professional public (basic school, elementary school and high school teachers and environmental education lecturers) about these issues and to provide them methodological support for their lessons.

Main goals of the project are:

  1. The public realize the importance of the water micropulant pollution problem and they know the impact of what this means for the whole drinking water production process in the water treatment plant. The public knows the current water pollution agents and the way to prevent this pollution and is inspired to decrease the negative impact of their own activities on the quality of the drinking water. The public will be introduced to the greatest source of drinking water in the Czech republic during education excursion and they will have an opportunity to visit this reservoir which is not usually accessible to the public.
  2. The residents of the basin area of Želivka river know the meaning of water sources protected zones, they know what activities and agents are endangering the quality of drinking water in the water reservoir Švihov. They should understand the reason for public entrance restrictions in some locations. The residents near the water reservoir Švihov will change their attitude towards the water reservoir from negative to a prideful attitude of “our“ reservoir and its importance for the whole Czech republic.
  3. Consumers of the water reservoir Švihov will receive current information about the quality of drinking water and the technological processes and its innovations that guarantee good quality of the drinking water even during the changes of water pollution.
  4. Teachers and lecturers will know which agents pollute the drinking water in present-days, how we can help prevent the pollution, the whole process of water production, and are able to explain the waterworks cycle to their students. They are inspired and they receive the improvement proposals.

SPOLUPRÁCE S

Na projektu spolupracujeme s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s.

AKTIVITY

Plánované aktivity a jejich harmonogram:

Aktivita 1 – doplnění expozice Vodního domu o nový exponát včetně informací o problematice znečišťování vod mikropolutanty

Nový exponát představí atraktivní a interaktivní formou, jakým způsobem může mít člověk vliv na kvalitu povrchových vod. Bude umístěn ve vnitřní expozici návštěvnického střediska Vodní dům, které má návštěvnost více než 20 tis osob/rok. Problematika znečištění vody mikropolutanty není dosud v expozici obsažena. Vytvořením nového interaktivního exponátu na toto téma včetně informačního panelu rozšíříme možnost osvěty v oblasti vlivu lidské činnosti na znečištění vod.

Aktivita 2 – tvorba a prezentace výukového filmu zaměřeného na výrobu pitné vody a odstraňování především farmaceutického znečištění z povrchových vod, délka filmu 11 minnut

Film bude obsahovat záběry z v. n. Švihov a z Úpravny vody Želivka, které jsou veřejnosti nepřístupné. Především pak bude obsahovat záběry z nové filtrační haly s granulovaným aktivním uhlím, jejíž výstavba právě probíhá a má být v roce 2021 dokončena. Tímto přiblížíme široké veřejnosti proces výroby pitné vody a složitost odbourávání látek PPCPs. Film bude využíván v expozici Vodního domu pro širokou veřejnost a také jako jeden z materiálů pro výukový program týkající se výroby pitné vody a hospodaření s vodou. Film bude také zveřejněn na webových stránkách žadatele a na jeho Youtube kanálu.

Aktivita 3 – informační kampaň pro veřejnost

a)       vytvoření série rozhlasových pořadů na následující témata: nová technologie výroby pitné vody, co nám kazí vodu, farmaka ve vodě, informace o vodní nádrži Švihov a pitná voda (více viz příloha), Český rozhlas

b)      publikování 3 odborných  nebo populárně-naučných článků v periodikách (např. Ochrana přírody, Bedrník, Krása našeho domova apod.)

Články budou populárně naučnou formou seznamovat veřejnost s problematikou znečišťování povrchových vod, možnostech snižování dopadu lidské činnosti na kvalitu vod, s inovacemi v ochraně vod apod. Na článcích budeme spolupracovat s odborníky v oboru hydrobiologie.

c)       tvorba a tisk metodické publikace včetně ISBN

Metodika bude sloužit učitelům a lektorům EVVO jako podklad pro vlastní výuku. Tématem bude vodárenský cyklus, výroba pitné vody, hospodaření s vodou a čištění vody v čistírnách odpadních vod. Součástí budou praktické tipy, jak tato témata využít ve školní výuce. Metodiku nabídneme učitelům v rámci Středočeské konference EVVO a sítě M.R.K.E.V. a lektorům v rámci každoročního veletrhu ekologické výchovy. K dispozici bude také v naší knihovně odborných publikací v Podblanickém ekocentru. Formát A4, 20 listů + pevné desky, bude obsahovat souhrn teorie + pracovní listy.

Aktivita 4 – odborný seminář pro učitele a lektory EVVO

Lektor účastníky seznámí s vodárenským cyklem, procesem výroby pitné vody a možnostmi ochrany vody, součástí bude metodická část shrnující možnosti, jak dětem/žákům srozumitelně představit problematiku.

Aktivita 5 – workshop zaměřený na snižování škodlivých látek z domácností, především léčiv a přípravků osobní hygieny. Součástí workshopu bude výroba domácí přírodní kosmetiky, která nezatěžuje kvalitu vody, komentovaná prohlídka a terénní pozorování v okolí v. n. Švihov. Účastníci se zapíší na prezenční listinu.

Aktivita 6 – školení pro odbornou veřejnost – Středočeská konference EVVO pro učitele Účastníci získají osvědčení o absolvování.

VÝSTUPY

6. 1. 2022 se uskutečnil první ze tří seminářů pro lektory EVVO s názvem „Čistá voda není náhoda aneb problematika mikropolutantů v povrchových vodách se zaměřením na vodní nádrž Švihov“. Zúčastnilo se ho 17 lektorů.

Od 1. srpna 2021 do 31. 5. 2022 se workshopů a exkurzí k vodní nádrži Švihov zúčastnilo 2 463 osob.

Přejít nahoru