Expozice

Expozice2022-10-19T14:51:16+02:00

O VODNÍM DOMĚ

Vodní dům zábavnou formou informuje a vzdělává veřejnost o významu vody pro přírodu i člověka na příkladu evropsky významné lokality Želivka a vodní nádrže Švihov.

Vnitřní expozice vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. Atrium Vodního domu pak osloví hravou stránku vaší osobnosti.

Vše o vodě pod jednou střechou. Moderní expozice Vodního domu Vám představí všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení.

V akváriích líně plují ryby, poležení v polštářích nabízí obří škeble, můžete si zkusit vyrobit mrak a nechat ho plynout třeba až k vodnímu baru. Mikroskopy a zvětšené modely přiblíží mikrosvět pod hladinou, v další části expozice ožije přírodní scenérie hlasy ptáků a žab. Vše o pitné vodě a jejím koloběhu se dozvíte v sekci Nekonečná cesta vody. Výlet do historie vás zavede do doby Karla IV., ze které pocházejí originály nástěnných maleb ze zaniklého kostela v Dolních Kralovicích. Dětem se budou líbit vodní hrátky v atriu Vodního domu. O úloze vody v krajině poučí informační panely naučné stezky v okolí Vodního domu.
Školkám i školám nabízíme výukové programy pro všechny věkové kategorie, objednat lze také komentovanou prohlídku zásobárny pitné vody – vodní nádrže Švihov.

PROVOZOVATEL

Vodní dům postavil a provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Je to občanské sdružení, jehož posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi provozuje Podblanické ekocentrum, kde probíhají výukové programy pro školy a kurzy a přednášky pro veřejnost. Provozuje ParaZOO, expozici zvířat, která pro zranění s trvalými následky již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Zraněným živočichům poskytuje lékařskou péči v Záchranné stanici pro živočichy v Pavlovicích u Vlašimi.
Pomáhá obcím i soukromníkům s péčí o mimolesní zeleň.

Prostřednictvím vydávání publikací a ekologického poradenství poskytuje veřejnosti informace z různých oblastí, týkajících se životního prostředí a jeho ochrany.

FINANCOVÁNÍ

Projekt výstavby Vodního domu byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. Financování provozu zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim.

VNITŘNÍ EXPOZICE

Moderní expozice vás atraktivní formou seznámí se dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem je návštěvník. Proto hrají v expozici významnou roli všechny lidské smysly – vedle zraku zapojí naši návštěvníci svůj sluch, hmat i chuť!

První část je nazvaná Vodní mikrosvět. V ní návštěvníci uvidí vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní jim to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.

Druhá část, nazvaná Pod vodní hladinou, představí návštěvníkům vodní rostliny a zvířata. V akváriích se prohání ryby, do sluchátek zní zurčení vody, strop se stal hladinou vody se svou hrou světel a stínů a pozorovat můžete dokonce i to, co se děje na dně expoziční nádrže.

Mokřadní život vám nabídne přírodní scenérii na břehu řeky Želivky včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.

V části expozice, nazvané Nekonečná cesta vody, se přeneseme z přírody na našeho světa. Návštěvníci v ní zjistí, že většinu jejich těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že každá voda má jinou chuť.

Poslední část expozice, Výlet do historie, je instalována v projekčním sále. Prohlédněte si originály nástěnných maleb z doby Karla IV., které byly zachráněny při demolici kostela v Dolních Kralovicích před tím, než bylo toto městečko zaplaveno. Tematické filmy o životě ve starých Dolních Kralovicích a jejich nevyhnutelném zániku vás zavedou do míst, která jsou dnes ukryta pod hladinou přehrady.

VODNÍ ATRIUM

Poznejte cestu vody. Umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, můžete ovládat pomocí čerpadel,  pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

VENKOVNÍ AREÁL

Venkovním areálem vás provede naučná stezka s jedenácti zastaveními. Na hadcové skalce roste vzácný endemit – kuřička hadcová.

PROJEKT AREÁLU

Nová budova VODNÍHO DOMU vyrostla ve zcela volné, nezastavěné krajině. Bylo proto nezbytné, aby okolní přírodu nenarušila nebo ještě lépe, aby se stala její přirozenou součástí.

Tomuto pojetí odpovídá minimalistický design stavby, která je částečně zapuštěna do terénu a použití přírodních materiálů, vyskytujících se v této lokalitě.

Návrhu se dostalo ocenění již před zahájením výstavby – získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Odborná porota ocenila právě ohleduplné umístění stavby, její nízkoenergetický standard, využití místních přírodních materiálů a zapojení do okolní volné krajiny bez narušení jejího půvabu a přirozeného tvarování.

Konkrétní podoba stavby VODNÍHO DOMU vznikla v České republice dosud nepříliš často používanou cestou – formou architektonické soutěže o návrh. Český svaz ochránců přírody Vlašim ji vyhlásil 3.11.2009 a zájem účastníků byl značný – soutěže se zúčastnilo na 50 návrhů.

Předmětem soutěže bylo „zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ na pozemcích p.č. 567 (KN), 569 (PK), 570 (PK) a 571 (PK) v katastrálním území Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska včetně vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů.“

Zde se můžete seznámit s podrobnými informacemi o výsledcích soutěže, včetně hodnocení jednotlivých návrhů.

Pro realizaci porota vybrala návrh architektonického ateliéru AND.

Vodní dům vítězem soutěže DestinaCZe 2017

Vodní dům zvítězil v soutěži DestinaCZe 2017 o nejoblíbenější turistický cíl Česka v kategorii Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu.

Cena odborníků na reklamu pro expozici Vodního domu

Interaktivní expozice Vodního domu získala prvenství také v soutěži POPAI AWARDS 2017. Odborníci na reklamu ji ocenili v kategorii Ekologické koncepce.

Vodní dům nominován na Českou cenu za architekturu 2017.

A do třetice prestižních ocenění je Vodní dům jedním ze 42 nejlepších českých architektonických děl, nominovaných odbornou porotou zahraničních architektů na Českou cenu za architekturu 2017.

PARTNEŘI

Společnost Veolia Česká republika: Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia je předním dodavatelem služeb tohoto druhu na českém vodohospodářském trhu. Veolia se stala generálním partnerem projektu Vodní dům.

Povodí Vltavy, státní podnik: Vykonává funkci správce povodí Vltavy, správce vodních toků v povodí řeky Vltavy a má právo hospodařit s vodními díly ve vlastnictví státu mezi něž patří také vodní nádrž Želivka-Švihov.

Voda Želivka, a.s.: Jedná se o vodárenskou společnost, která se významně podílí na správě a provozování středočeské vodárenské soustavy. Úpravna vody Želivka je majitelkou vodárenské infrastruktury, zatímco výrobu, distribuci a prodej vody má na starosti dceřiná společnost Želivská provozní.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. města Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších asi 60 tis. obyvatel Středočeského kraje.

Středočeský kraj: Je největším krajem české republiky. Jeho rozloha k 1.1.2017 (10 929 km2) zabírala téměř 14 % území ČR. V letech 2016-2018 jsme s finančním přispěním kraje realizovali projekt Dofinancování Vodního domu, který nám umožnil doplnit venkovní areál o nové infopanely, zajistit technologie čištění jezírka a pořídit několik exponátů a vybavení důležité pro dobré fungování Vodního domu.

Suez Water CZ: Strategií skupiny SUEZ v České republice jsou dlouhodobá partnerství s městy, obcemi a svazky obcí a měst s přínosy pro všechny zúčastněné strany. SUEZ má velké množství odborných znalostí v oblasti vodárenství, které umožňují navrhovat a realizovat dlouhodobá řešení přizpůsobená individuálním  potřebám každého zákazníka a zároveň respektovat životní prostředí.

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.: vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce. V současnosti společnost zajišťuje komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod ve více než 100 lokalitách ve Středočeském kraji.

RADA VODNÍHO DOMU

Český svaz ochránců přírody Vlašim založil Radu složenou ze zástupců partnerů a expertů s cílem zajistit lepší vzájemnou informovanost o provozu Vodního domu, umožňující hodnocení jeho činnosti, diskusi nad jeho dalším směřováním a rozvojem a s cílem zlepšení přenosu aktuálních poznatků z oboru.

Členy Rady jsou zástupci partnerů návštěvnického střediska Vodní dům:

RNDr. Marcela Dvořáková, Veolia Česká republika, a.s.

RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik

Mgr. Mark Rieder, Úpravna vody Želivka

Ing. Josef Parkán, Želivská provozní a.s.

Mgr. Luděk Jeništa, město Vlašim

Mgr. Martin Hujer, město Zruč nad Sázavou

prof. RNDr. Bedřich Moldan, Český svaz ochránců přírody

SPOLURACUJEME S:

Kraj blanických rytířů, z. s. jako destinační organizace je vyjádřením spolupráce aktérů cestovního ruchu vregionu Podblanicka. Jeho účelem je vytvoření a správa turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Realizuje společné marketingové aktivity scílem zvýšení zájmu návštěvníků o destinaci, prodloužení jejich pobytu a spokojenosti. Při realizaci svých záměrů rozvíjí území destinace dle principů trvalé udržitelnosti, chce vytvořit atraktivní turistickou oblast při zachování jejích přírodních a kulturních hodnot vsouladu se zájmy místních obyvatel.

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele.

Přejít nahoru