Projekt „Čistá voda není náhoda“ skončil, ale osvěta pokračuje

Projekt byl zaměřen na realizaci osvětových aktivit v oblasti snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Hlavními aktivitami byla především osvěta široké veřejnosti, dále publikační činnost jak pro veřejnost, tak pro odborníky z řad učitelů a lektorů EVVO a třetím pilířem projektu bylo vzdělávání laické i odborné veřejnosti formou seminářů, workshopů a přednášek.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice znečišťování vod především farmaky a dalšími mikropolutanty, osvěta v oblasti snižování dopadů lidské činnosti na kvalitu vod a proškolení odborné veřejnosti (učitelů ZŠ, SŠ a lektorů EVVO) v této problematice a jejich metodická podpora při výuce žáků.

Dílčí cíle:

  1. Veřejnost si uvědomuje, jakým problémem může být znečišťování vod mikropolutanty a jaká rizika toto znečišťování znamená pro proces výroby pitné vody v úpravnách. Ví, které látky vodu v současné době znečišťují, jakým způsobem je možné znečišťování předcházet a je motivována ke snižování negativního vlivu vlastní činnosti na kvalitu vody. Veřejnost se v rámci exkurzí seznámí s největším zdrojem pitné vody v ČR a bude mít možnost osobně poznat tuto jinak nepřístupnou lokalitu.
  2. Obyvatelé povodí vodního zdroje Švihov vědí, jaký význam mají ochranná pásma kolem vodních zdrojů, jaké činnosti a látky ohrožují kvalitu vody ve v. n. Švihov. Chápou, proč je v některých lokalitách vstup veřejnosti do těchto ochranných pásem zakázán. Obyvatelé z okolí v. n. Švihov posunou svůj postoj k v. n. ze spíše negativního k větší hrdosti na “svou” nádrž a její význam pro celou Českou republiku.
  3. Odběratelé vody získají aktuální informace o kvalitě vody ve v. n. Švihov a o technologiích úpravy pitné vody a jejich inovacích, které kvalitu vody zajišťují i při změnách charakteru znečištění vod.
  4. Učitelé a lektoři vědí, které látky vodu v současné době znečišťují, jakým způsobem je možné znečišťování předcházet, jak probíhá celý proces výroby pitné vody a dovedou žákům vysvětlit vodárenský cyklus. Získají inspiraci a náměty do vlastní výuky.

Plánované aktivity a jejich harmonogram

  1. doplnění expozice Vodního domu o nový exponát včetně informací o problematice znečišťování vod mikropolutanty IX 2021 – VI 2022
  2. tvorba filmu/ů zaměřených na výrobu pitné vody a odstraňování znečištění, případně na historii v. n. Švihov IX 2021 – VI 2022
  3. informační kampaň pro veřejnost – série rozhlasových pořadů, 3 populárně naučné články, tvorba a tisk metodické publikace pro učitele VI 2021 – VI 2023
  4. 3 odborné semináře pro učitele a lektory EVVO X 2021 – IV 2023
  5. worskhopy a exkurze pro veřejnost VIII 2021 – VI 2023
  6. školení pro odbornou veřejnost – Středočeská konference EVVO pro učitele

Organizační zajištění

Hlavním řešitelem projektu je Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Mgr. Kateřina Krutilová, DiS.

Partneři projektu

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Termín realizace: 1.8.2021 – 30.6.2023

Číslo projektu: 3201400021

Rozpočet projektu: 1 440 500,- Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 1 101 982,50,- Kč

Výše dotace SFŽP: 194 467,50,- Kč

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu zaměřen na zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod.

Co všechno jsme zvládli od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2023?
👀 expozici Vodního domu jsme doplnili o virtuální realitu, jejíž součástí je prohlídka úpravny vody Želivka
🎥 vyrobili jsme tři krátké filmy o výrobě pitné vody a stavbě vodní nádrže Švihov – dva z filmů jsou v angličtině
🎤 natočili jsme sérii rozhlasových pořadů v délce 42 minut
🖋 vydali jsme 4 populárně naučné články o mikropolutantech, znečišťování povrchových vod, o inovacích v ochraně vod a o možnostech snižování dopadů lidské činnosti na jejich kvalitu
📖 vydali jsme metodickou publikaci pro učitele, která přináší informační souhrn i tipy do výuky
👩‍🏫 uspořádali jsme konferenci pro učitele a 3 semináře, celkem jsme vyškolili 111 osob
👁‍🗨 pořádali jsme workshopy a exkurze na hráz v. n. Švihov, kterých se zúčastnilo 6 026 osob
2023-07-12T14:18:08+02:00
Přejít nahoru