Naši hlavní partneři

Velmi si vážíme podpory všech našich partnerů, kterými jsou:

Společnost Veolia Česká republika zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia je předním dodavatelem služeb tohoto druhu na českém vodohospodářském trhu.

V České republice působí od roku 1996, provoz své vodohospodářské infrastruktury svěřuje Veolii již celkem 1150 měst a obcí České republiky.

Společnost Veolia rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma. Usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou, sociální a environmentální činností. Výsledkem tohoto přístupu je zřízení Nadačního fondu Veolia, jehož aktivity jsou zaměřeny převážně na podporu životního prostředí a na projekty v sociální oblasti.

Veolia se stala generálním partnerem projektu Vodní dům.

 

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Vykonává funkci správce povodí Vltavy, správce vodních toků v povodí řeky Vltavy a má právo hospodařit s vodními díly ve vlastnictví státu, mezi něž patří také vodní nádrž Želivka-Švihov.

Cílem státního podniku Povodí Vltavy je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

 

Úpravna vody Želivka, a.s. je vodárenská společnost, která se významně podílí na správě a provozování středočeské vodárenské soustavy.

Akcionářem Úpravny vody Želivka je 64 obcí, které tato společnost zásobuje pitnou vodou. Majoritní 90% podíl v ní má Hlavní město Praha. Úpravna vody Želivka je majitelkou vodárenské infrastruktury, zatímco výrobu, distribuci a prodej vody má na starosti k tomuto účelu založená dceřiná společnost Želivská provozní.

Pitná voda, vyrobená v úpravně vody Želivka, zásobuje více než půl milionu domácností v České republice.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a vzdělávání.

 

Středočeský kraj je největším krajem České republiky. Jeho rozloha k 1. 1. 2017 (10 929 km2) zabírala téměř 14 % území ČR.

V letech 2016-2018 jsme s finančním přispěním kraje realizovali projekt Dofinancování Vodního domu, který nám umožnil doplnit venkovní areál o nové infopanely, zajistit technologie čištění jezírka a pořídit několik exponátů a vybavení důležité pro dobré fungování Vodního domu.