Evropsky významné lokality v povodí řeky Sázavy

Evropsky významné lokality jsou jedním typem chráněných území, které vytváří státy Evropské unie, každý na svém území, podle jednotných principů. Soustava těchto chráněných území se nazývá Natura 2000 a vedle evropsky významných lokalit (EVL) zahrnuje tzv. ptačí oblasti, vyhlašované k ochraně ptáků.

Evropsky významná lokalita Želivka

Lokalita zahrnuje vodní plochu samotné přehradní nádrže Želivka - Švihov, hráz přehrady a část strmých skalnatých svahů, přiléhajících k vodní hladině. Prvním evropsky významným živočichem, který se zde vyskytuje, je bolen dravý. Jako jediná kaprovitá ryba u nás se živí v dospělosti výhradně masitou potravou. Přestože bolen není v České republice v současné době ohroženým druhem, je Želivka významná tím, že se zde původní populace bolena stabilně rozmnožuje.

Druhým předmětem ochrany z řad živočichů je netopýr černý. Několik desítek jedinců pravidelně zimuje v chodbě přímo pod hrází vodní nádrže Želivka, protože zde panuje pro zimující netopýry vhodná teplota 0 až 5 °C.

Třetím a nejvzácnějším předmětem ochrany je drobná rostlinka kuřička hadcová. Je to tzv. endemický druh, to znamená, že roste na světě právě jen na hadcových skalách v Českém masivu. Hadce u Želivky hostí v současné době asi 90% celostátní (a tedy i celosvětové) populace této rostlinky.

Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice

Lokalita zahrnuje asi 30 km dlouhý úsek řeky Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí a zámecký park ve Vlašimi. Řeka Blanice je v podblanické krajině významným koridorem - žije v ní a putuje podél ní celá řada živočichů. Patří mezi ně i tito evropsky významní živočichové: sladkovodní mlž velevrub tupý, mihule potoční a vydra říční. Pouze v zámeckém parku ve Vlašimi se můžeme v dutinách stromů setkat s místním typickým broukem páchníkem hnědým.

Evropsky významná lokalita Podlesí

Lokalita zahrnuje dva rybníky - Velký a Malý Býkovický rybník, lidově zvané Jordán a Jordánek, a na ně navazující mokřadní louky. Na mokřadní společenstva jsou vázáni i vzácní živočichové s evropským významem - vážka jasnoskvrnná, která obývá břehy rybníků, kde s oblibou sedá na větve a loví hmyz, a sladkovodní mlž vrkoč útlý, který obývá husté porosty mokřadních bylin.

Ve Velkém Býkovickém rybníku se můžeme setkat se třetím ze zdejších evropsky významných druhů - puchýřkou útlou. Jedná se o drobnou trávu, rostoucí na dně rybníka. Spatřit ji můžeme pouze při letnění rybníka přibližně jednou za pět let. V té době rostlina vyroste, vykvete a zahyne. Další roky, kdy je rybník na vodě, čekají její semena na dně rybníka na další letnění.

Rybníky jsou lemovány stromovými vrbami a rákosinami, rašelinná louka nad Jordánem hostí také cennou mokřadní květenu - orchideje.

Evropsky významná lokalita Sázava

Lokalita zahrnuje vodní tok řeky Sázavy od Ledče nad Sázavou po Zruč nad Sázavou. Právě zde se vyskytuje jedna z posledních autoreproduktivních populací bolena dravého v České republice.

Evropsky významná lokalita Dolní Sázava

Lokalita zahrnuje území dlouhé 80 km podél řeky Sázavy, od místa, kde do Sázavy ústí řeka Blanice až po místo, kde se Sázava vlévá do Vltavy.

Důvodem ochrany je unikátní symbióza ryby hořavky duhové  a sladkovodního mlže velevruba tupého - rozmnožování hořavek je totiž zcela vázáno na velevruba tupého, a naopak. Samička hořavky vpravuje dozrálé jikry kladélkem do prostoru vnitřních žaber velebruba. Poté sameček nad dýchací otvorem škeble velevruba vypustí mlíčí a jikry oplodní. Plůdek se líhne přibližně za 2 až 3 dny, žije přibližně měsíc v žaberním prostoru škeble a živí se ze svého žloutkového váčku. Poté už vyvrhne škeble plůdek z útrob ven a mladé hořavky si musí hledat potravu samy.

A funguje to i naopak - za svou službu oplácí ryba hořavka škebli velevrubovi stejným dílem. Larvy velevruba se zachycují na žábrech dospělých hořavek a po určitou dobu tam žijí.